+34 690 11 24 42

AVISO LEGAL

Información xeral

O presente aviso legal regula o uso do lugar SURFINGALICIA TOURS & TRIPS o que accede mediante dirección principal http://www.surfingalicia.com.

Aceptación das condicións de uso

É responsabilidade dos visitantes e usuarios deste sitio web a atenta lectura das condicións xerais de uso que se detallan. O uso e acceso a este sitio implica o coñecemento e a plena aceptación de todas e cada unha das advertencias legais e condicións xerais que, en calquera momento, poida establecer SURFINGALICIA TOURS & TRIPS.

Condicións de acceso

En xeral, o acceso a os contidos facilitados por SURFINGALICIA TOURS & TRIPS será de carácter libre e gratuíto, e non se esixirá a os usuarios que faciliten datos persoais, nin que se subscriban. Cando para a contratación ou solicitude de información dun determinado servizo sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os usuarios garanten súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. SURFINGALICIA TOURS & TRIPS  comprométese a darlle os datos o tratamento automatizado que corresponda en función da natureza e finalidade dos mesmos, e nas condicións e términos que poidan quedar reflexados na Política de Privacidade.

Dereitos de copyright

Todas as imaxes e logotipos utilizados no presente sitio pertencen a os seus lexítimos propietarios, tendo SURFINGALICIA TOURS & TRIPS plena autorización para mostralas e utilizalas no seu sitio web.
En ningún caso poderán ser copiados e utilizados en ningún medio de difusión sen a autorización expresa dos seus titulares, dado o caso, os seus propietarios e/ou SURFINGALICIA TOURS & TRIPS tomarán acción legais ante quen non respete os dereitos de autor ou poidan perxudicar a imaxe da marca.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Protección de datos

De conformidade coa Lei 15/1999 do 13 Decembro de Protección de Datos, o R.D. 1720/2007 do 21 de Decembro que aproba o Regulamento que desenrola a Lei de Protección de Datos, e a Lei 34/2002 do 11 de Xullo da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, de non manifestar a negativa nun plazo de 30 días mediante correo electrónico a info@surfingalicia.com, os datos persoais facilitados mediante formulario serán incorporados no ficheiro automatizado de contactos, cuxo responsable é SURFINGALICIA TOURS & TRIPS, coa finalidade exclusiva de telos en conta para informarlle dos servizos que ofrece, polo que os seus datos non serán comunicados nin cedidos a terceiros sen o seu expreso consentimento.
Da mesma maneira, o subscritor autoriza expresamente a SURFINGALICIA TOURS & TRIPS a utilizar os referidos datos persoais para o envío de información relacionada cos servizos a través do correo electrónico. Así mesmo, informarémoslle que se pode revocar en calquera momento o consentimento a recepción de comunicacións por medio de correo electrónico a info@surfingalicia.com.